1. Analiza treściowo-językowa tekstów pisanych i mówionych

* badanie językowo-treściowe dokumentów, np. anonimów, opinii;

2. Redakcja i korekta tekstów w języku polskim

* sprawdzanie tekstu pod kątem spójności, poprawności stylistycznej, zgodności z obowiązującymi zasadami ortografii i interpunkcji, 

* nanoszenie tego typu poprawek.

Kosmetyce poddaję wszelkie teksty: prace licencjackie, magisterskie, opracowania naukowe, artykuły i książki przed publikacją.

3. Nauka języka polskiego - lekcje dla obcokrajowców.

4. Korepetycje z języka polskiego 

* czytanie ze zrozumieniem i poprawną dykcją,

* sprawne formułowanie wypowiedzi ustnych i w formie pisemnej,

* praca z tekstem, czyli analiza i interpretacja utworu literackiego,

* przygotowanie do egzaminów.

 

Indywidualne lekcje uwzględniają możliwości ucznia, odbywają się w atmosferze sprzyjającej osiągnięciu głównego celu, którym jest zadbanie o to, aby kontakt z literaturą i językiem polskim nie był dla ucznia traumatycznym przeżyciem.  

Referencje

Napisz

E-mail: scribo@mowaitekst.pl

Codziennie, bez ograniczeń czasowych